Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GIVE TENNISKLUB. 

1. Foreningens navn er Give Tennisklub. Foreningens formål er at give sine medlemmer lejlighed til at spille på de disponible baner og at udbrede kendskabet til tennissporten i Give og oplandet til Give. 

2. Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Formand lige år og næstformand og kasserer ulige år. 

3. Medlemsskabet er åbent for alle. Medlemsskabet kan være aktivt eller passivt og skal godkendes af bestyrelsen. 

4 Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til at spille på klubbens baner. 

5 Klubben underkaster sig Dansk Tennis Forbunds bestemmelser. 

6 Medlemmer, der på klubbens område forser sig mod klubbens reglement og vedtægter, eller undlader at rette sig efter bestyrelsens rimelige henstillinger, kan idømmes karantæne og i grovere tilfælde ekskluderes. Et ekskluderet medlem kan forlange spørgsmålet forelagt ved generalforsamlingen. 

7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar, og skal indkaldes med mindst 7 dages varsel i den lokale presse, eller skriftlig meddeles hvert medlem. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse. 

6. Valg af revisor. 

7. Valg af 1 suppleant. 

8. Eventuelt. 

Til vedtagelser kræves simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan afgives skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, og mindst 2/3 af de tilstedeværende skal stemme for ændringerne. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller mindst 1/5 af medlemmerne, og med samme varsel som for den ordinære generalforsamling. 

8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode, og er på valg med 3 og 2 medlemmer hvert andet år. 

9 Regnskabet følger kalenderåret. 

10 Bestyrelsen kan i tilfælde af særlige arrangementer og turneringer disponere over banerne. 

11 Der påhviler ikke foreningens bestyrelsesmedlemmer og medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter for dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtigelsen. 

12 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettige. I tilfælde af klubbens opløsning, skal dens midler tilfalde et formål der virker til tennissportens fremme, eller generalforsamlingens bestemmelse. 

13 Disse vedtægter, der afløser love for Give Tennisklub af 17. maj 1926, er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. januar 2007.